Borås expanderar – och hoppas på snart beslut om GötalandsbananFör att möta den stora efterfrågan på bostäder i Borås har kommunen som mål att förtäta innerstaden och på så sätt tredubbla antalet invånare i stadskärnan fram till år 2025. Samtidigt är Götalandsbanans dragning ännu osäker och staden väntar på besked från Trafikverket.


– En kortare restid mellan Göteborg, Borås och Stockholm och tågförbindelse mellan

Borås och Stockholm kommer påverka staden positivt både ur ett ekonomiskt, industriellt och kulturellt perspektiv. Hur och var Götalandsbanan ska passera genom Borås är ännu osäkert och innan det är beslutat finns det delar av staden som inte kan planeras och bebyggas, säger stadsarkitekt Richard Mattsson.

I de centrala delarna av Borås finns det stora utvecklingsområden och fokus ligger på attförädla det som existerar idag.

– Simonsland/Textile Fashion Center är ett lyckat exempel på det, där ett stort industriområde i anslutning till högskolan byggts om till centrum för textil forskning och näringslivsutveckling. Lägen för byggnation har även blommat upp i innerstaden, som påbyggnader på tak och befintliga hus, säger Richard Mattsson.

I handelsområdet Knalleland finns planer på att både bygga bostäder och på så sätt skapa blandstad som knyts till centrum. Och längs riksväg 40 ligger industriområdet Viared, som just nu exploateras i ytterligare etapper.

– Urbana stråk är ett begrepp vi arbetar med och det handlar om att bygga ihop centrum med det omedelbara omland som omgärdar staden. Vi har mycket före detta industri som nu i rask takt förvandlas till blandstad. Framöver finns det även planer på att skapa ett rättscentrum på ytor som idag står tomma bredvid resecentrum och stationen.

– När Borås får reda på sträckningen av den nya järnvägen och var en ny station ska placeras kan vi börja planera för en sammanhängande och anpassad stad runt stationsläget. Vi har många spännande utmaningar framför oss men en oerhört bra dialog mellan kommun och privata aktörer samt ett stort engagemang bland fastighetsägare och entreprenörer att skapa en livskraftig stad, säger stadsarkitekt Richard Mattsson.

Läs mer på: www.boras.se

För information om användning av logotyper, kontakta Annika Klemming, 033-35 70 66 eller annika.klemming@boras.se


Redaktionen