Deras teknik löser glesbygdens avloppsproblemHundratusentals svenska fastigheter har undermåliga eller olagliga avloppslösningar – ett problem som belastar både miljön och kommunernas ekonomi. Enligt Torbjörn Jansson, vd för Skandinavisk Kommunalteknik, finns dock lösningen på problemet redan på marknaden.
– Tryckavlopp skapar nya möjligheter och helt andra lösningar än vad man tänkt på tidigare, säger han.


 

Bristfälliga eller utdömda avlopp är ett stort problem på den svenska landsbygden. I dagsläget bedöms ungefär 350 000 fastigheter i Sverige ha en underkänd enskild avloppslösning och för 130 000 fastigheter bedöms de enskilda avloppen till och med som olagliga.

– Ju längre ut från tätorterna man kommer desto vanligare är det att man använder ”egna” lösningar på fastigheterna. Men så fort det blir många fastigheter med enskilda avlopp så blir belastning på närmiljön ansenlig. Inte nog med att det belastar miljön med kväve och fosfor och allt som släpps ut, det rinner ju även ut i eventuella lokala brunnar och man får man tillbaks det i dricksvattnet, säger Torbjörn Jansson, vd för Skandinavisk Kommunalteknik.

Enligt Torbjörn Jansson är den miljömässigt bästa lösningen på det här problemet att koppla in så många fastigheter som möjligt till den kommunala infrastrukturen. Att göra detta är dock kostsamt och utvecklingen av de kommunala avloppssystemen går därmed långsamt. Som en alternativ lösning väljer även många fastighetsägare därför att gå ihop och tillsammans köpa en samfälld lösning.

Torbjörn Jansson tror dock att många fler fastigheter skulle kunna kopplas in på det kommunala avloppssystemet om branschen varit mindre konservativ. För även om de traditionella självfallslösningarna ofta inte är bäst lämpade för de mer avlägsna och kuperade områdena, så är de alltjämt standard.

– Om husen ligger väldigt glest eller om det är stora höjdskillnader så blir det ofta för dyrt och komplicerat med självfall eftersom man måste bygga pumpstationer och gräva djupa schakt. Då väljer man ofta att göra ingenting eller så bygger man det i mycket långsammare takt utifrån vad man har råd med. Det innebär också att man tar väldigt stora investeringskostnader vilket betyder att hela VA-kollektivet får betala för den konservatismen och att man till varje pris ska ha självfall, säger Torbjörn Jansson.

 

»Man ska inte stirra sig blind på gamla spår utan tänk nytt, tänk uppströms för avloppet istället för nedströms«

Läs mer: Så fungerar tryckavloppssystemen.

Tryckavlopp sänker kostnaderna

Skandinavisk Kommunalteknik har man sedan 70-talet arbetat med ett alternativ till självfall: det så kallade tryckavloppssystemet. Till skillnad från traditionella avlopp bygger systemet på att varje fastighet utrustas med en egen pump som gör att man kan forsla bort avloppsvattnet trots stora höjdskillnader. Därmed blir det både enklare och billigare att koppla ihop mer avlägsna fastigheter med det kommunala avloppssystemet.

– Den här lösningen är en så liten kapitalinvestering som det bara går, redan dag ett. Det är relativt billiga ledningsnät som man drar ut och själva pumpstationen, som trycksätter avloppet, sitter på den enskilda fastigheten och monteras i takt med att folk kopplar in sig. Har du en traditionell lösning med självfall så måste du gräva ner allting och montera alla pumpstationer innan den första fastighetsägaren kopplas på. Så det här är ett fördelaktigt sätt, rent ekonomiskt, att bygga ut och skapa en kommunal service.

Eftersom fördelarna är så tydliga så tycker Torbjörn Jansson att det är märkligt att branschen fortfarande är så fäst vid självfallslösningar. Tryckavloppstekniken är nämligen väletablerad och Skandinavisk Kommunalteknik har själva installerat tryckavlopp i över 70 000 fastigheter. Sedan 2007 är tryckavlopp dessutom helt likställda med självfallsavlopp enligt vattentjänstlagen.

Med tanke på de stora problem som finns med enskilda avlopp i landet tror Torbjörn Jansson att intresset för tryckavlopp bara kommer att växa. Både för kommunerna själva och för samfälligheter finns nämligen svaret på deras problem tillgängligt om de bara tänker fritt.

– Man ska inte stirra sig blind på gamla spår utan tänk nytt, tänk uppströms för avloppet istället för nedströms. Tryckavlopp skapar nya möjligheter och helt andra lösningar än vad man tänkt på tidigare.

Läs mer om hur Skandinavisk Kommunalteknik kan lösa era avloppsproblem. 

Presenteras av

Skandinavisk Kommunalteknik AB är Skandinaviens största leverantör av lösningar för tryckavloppssystem. Företaget är specialiserat på att skräddarsy och leverera tryckavloppslösningar till kommuner, samfälligheter och enskilda fastigheter.

Skandinavisk Kommunalteknik marknadsför pumpar, tankar, ledningsnät och frostskydd i världsklass och är bland annat generalagent för LPS tryckavloppssystem i Skandinavien.

LPS är överlägset vid: strandbebyggelse, bergig terräng, flack terräng, högt grundvatten, kuperad terräng och vid glesare bebyggelse.

Läs mer på kommunalteknik.se


Torbjörn Jansson, vd för Skandinavisk Kommunalteknik.Tobias Berg

Redaktör